Shop dụng cụ cắt, dụng cụ cơ khí chính hãng online

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Kỹ Nghệ Vật Liệu Hải Minh vận hành website, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào chúng tôi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là “dữ liệu cá nhân”.
Thông báo này (“Thông báo về Quyền Riêng tư“) đặt ra:


1.    Phạm vi và việc chấp nhận
2.    Dữ liệu cá nhân được thu thập
3.    Tại sao thu thập dữ liệu cá nhân và Hải Minh sử dụng chúng như thế nào
4.    Đại Lợi chia sẻ dữ liệu cá nhân
5.    Quyền của bạn
6.    Cam kết
7.    Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi
8.    Thông tin liên lạc


1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này


Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.


Bằng việc sử dụng website của chúng tôi (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này, xin vui lòng không sử dụng website này (như được định nghĩa dưới đây) hoặc không trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.


Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.


2. Dữ liệu được thu thập


Chúng tôi có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:

 

- Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ website này, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ website có thương hiệu Hải Minh hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook)

 

-  Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các điện thoại dịch vụ khách hàng của Hải Minh 

 

- Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà Hải Minh, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua website hoặc ứng dụng của bên thứ ba.  

 

3. Tại sao Hải Minh thu thập dữ liệu cá nhân và Hải Minh sử dụng dữ liệu đó như thế nào?


Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

 

-  Dịch vụ người tiêu dùng – để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.

 

-  Tham gia của người tiêu dùng – để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.

 

- Cá nhân hóa – Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một website) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho chúng tôi một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:

 

- Website – để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;

 

-  Sản phẩm – để cải thiện sản phẩm của Hải Minh, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng;

 

- Quảng cáo dựa trên lợi ích – để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà Hải Minh làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên website này phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên website của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”.

 

 - Thông tin tiếp thị – để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về Hải Minh, các sản phẩm và dịch vụ của Hải Minh, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử.


4. Chia sẻ dữ liệu cá nhân


Chúng tôi cam kết chỉ Chúng tôi mới có quyền nắm bắt và sử dụng những thông tin của bạn theo các nội dung quy định tại "Chính sách bảo mật" này. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.
- Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách trong những trường hợp do pháp luật quy định hoặc theo yêu cầu của Tòa án có thẩm quyền.


5. Quyền của bạn


Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về Hải Minh và có thể làm điều đó bằng cách:
(a) Theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;
(b) Nếu bạn có một tài khoản với Hải Minh, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc
(c) Liên lạc với chúng tôi.
Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ chúng tôi, chẳng hạn như thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã). 


6. Cam kết


- Chúng tôi bảo đảm với các bạn rằng Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn chỉ trừ khi bạn tự nguyện thực hiện cung cấp thông tin.


- Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi cũng đồng nghĩa với việc bạn biết rõ ràng Chúng tôi có dự định khai thác dữ liệu cho mục đích gì và Chúng tôi đã được bạn chấp thuận về việc sử dụng những dữ liệu đó

 

7. Thay đổi thông tin và chính sách bảo mật


- Chúng tôi sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.


Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.


- Nội dung của "Chính sách bảo mật" này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản này. Thỉnh thoảng hãy trở lại trang này để xem lại các điều khoản và thông tin mới bất kỳ.


8. Thông tin liên lạc


- Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, ý kiến đóng góp, liên hệ hay phản hồi về "Chính sách bảo mật" này, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: cskh@dungcucat.vn hoặc gọi điện thoại số: 0972 497 588

 

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ VẬT LIỆU HẢI MINH

- Trụ sở chính: Số 64 Liền Kề 5, KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội

- Tel: +84- 024 - 8582 6382 - Fax: +84-0 24 - 8582 6382

- Hotline: 0972 497 588     - Email: cskh@dungcucat.vn        - Website: dungcucat.vn

- Mã số doanh nghiệp: 010677835 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/10/2014

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Đoàn Thị Mai

Giỏ hàng

0248.582.6382
0972.497.588
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi
Xem địa chỉ doanh nghiệp